18/03/2021 13:35
Xem với cỡ chữ

Ban hành Định hướng nghiên cứu Khoa học công nghệ năm 2021

Ngày 17/3/2021, Hội đồng khoa học Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành văn bản số 457/NHPT-HĐKH về định hướng nghiên cứu KHCN năm 2021.
Theo đó, định hướng nghiên cứu KHCN năm 2021 tập trung những nội dung:
- Xây dựng và lựa chọn Mô hình tổ chức hoạt động của NHPT
Hoạt động quản trị và điều hành nguồn vốn (cơ cấu, huy động, điều hành sử dụng vốn...); hoạt động cho vay tín dụng đầu tư (TDĐT), bảo đảm tiền vay; cơ chế xác định và công bố lãi suất cho vay TDĐT của NHPT; thị trường mở, thị trường liên ngân hàng; quản lý tài sản ngoại bảng; hoạt động quản trị tài sản Nợ - Có; rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản; mô hình tổ chức quản lý. 
- Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động của NHPT
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị của NHPT
Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của NHPT; hoàn thiện nâng cấp các phần mềm đang sử dụng, triển khai thêm một số phần mềm mới theo yêu cầu quản trị của NHPT. 
- Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động của NHPT
- Công tác quản trị nguồn nhân lực tại NHPT
- Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của NHPT
HN
Tìm theo ngày :